หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > บริการและภาษีอากร
  บัญชี และภาษีอากร
  ตรวจสอบบัญชี
  ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร
  จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
 

บัญชีและภาษีอากร
 
       บุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงิน และยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด   นอกจากนี้กรมสรรพากรยังกำหนดให้กิจการจักต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้อย่างน้อย 5 ปีเพื่อการตรวจสอบ   หากกิจการไม่มีการ
จัดทำบัญชีที่ดี กิจการอาจโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตลอดช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

บริการ
        
         บริการงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี  ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, บันเทิง, โรงแรม, โรงงานพลาสติก, สิ่งทอ, สิ่งพิมพ์, นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง,ขนส่ง ฯลฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาด้านภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งที่พึ่งจัดตั้งใหม่ และกำลังดำเนินการ

 

บุคคลธรรมดา

จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

      - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)

  สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

  จัดทำบัญชีคุมสินค้า

  ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร

  ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

  แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

   

  นิติบุคคล

  จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน

  จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                                                                     

      - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,ภ.ง.ด. 53)

      - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)

  สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

  จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  จัดทำบัญชีคุมสินค้า

  ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร

  ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

  แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

   

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

  บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ โดยสำนักงานฯจะจัดส่งพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน

     เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างเป็นปัจจุบันเสมอ

  จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร

  จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)

  จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงานราชการ (สำหรับนิติบุคคล)

   

  อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการขึ้นกับประเภทการค้าของธุรกิจ, ความซับซ้อนของรายการบัญชี , ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

   

   
   
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
  21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: