สำนักงานบัญชีและกฎหมาย "เพื่อน" :: Friend Accountancy&Law; – บัญชี, ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียน,ภาษี

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00. หยุด เสาร์และอาทิตย์
21,23 จรัญสนิทวงศ์ 48
บางพลัด กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณสิปวรรณ
082-3229948

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

theme_placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

บุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงิน และยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้กรมสรรพากรยังกำหนดให้กิจการจักต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้อย่างน้อย 5 ปีเพื่อการตรวจสอบ หากกิจการไม่มีการ
จัดทำบัญชีที่ดี กิจการอาจโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตลอดช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการ

บริการงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, บันเทิง, โรงแรม, โรงงานพลาสติก, สิ่งทอ, สิ่งพิมพ์, นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง,ขนส่ง ฯลฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาด้านภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งที่พึ่งจัดตั้งใหม่ และกำลังดำเนินการ

บุคคลธรรมดา

 • จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

นิติบุคคล

 • จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,ภ.ง.ด. 53)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
 • บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ โดยสำนักงานฯจะจัดส่งพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน
 • เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างเป็นปัจจุบันเสมอ
 • จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)
 • จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงานราชการ (สำหรับนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับประเภทการค้าของธุรกิจ, ความซับซ้อนของรายการบัญชี , ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี