สำนักงานบัญชีและกฎหมาย "เพื่อน" :: Friend Accountancy&Law; – บัญชี, ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียน,ภาษี

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00. หยุด เสาร์และอาทิตย์
21,23 จรัญสนิทวงศ์ 48
บางพลัด กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณสิปวรรณ
082-3229948

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

theme_placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องยื่นแบบภงด.1 ทุกเดือน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) หากรายได้ลูกจ้างถึงเกณฑ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริการ

ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม ตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นประกันสังคม จนกระทั่งถึงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือน และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและกรมแรงงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบเขตงาน

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) รายเดือน และนำส่งภาษี ต่อกรมสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) รายเดือน และส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม
 • จัดทำเอกสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เช่น
  • แจ้งการเข้าทำงานใหม่ของผู้ประกันตน
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง และผู้ประกันตน
  • แจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน
  • ขอบัตรประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน
 • เข้าชี้แจง และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
 • จัดทำเอกสารตรวจประกันสังคมและกรมแรงงาน เช่น แบบแสดงสภาพการจ้างงาน ข้อบังคับการทำงาน ทะเบียนพนักงาน ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านส่งรายละเอียดอัตราค่าจ้าง และการเข้า- ออกของพนักงาน มาให้แก่สำนักงานฯ หลังจากที่สำนักงานฯได้รับเอกสาร จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล
สำนักงานฯ จะจัดเตรียมแบบภงด. 1 และเอกสารนำส่งประกันสังคม จัดส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ และชำระเงินสมทบฯและภาษี เพื่อสำนักงานฯจักนำส่งหน่วยงานราชการต่อไป
สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน เพื่อเป็นเอกสารลงบัญชีต่อไป