สำนักงานบัญชีและกฎหมาย "เพื่อน" :: Friend Accountancy&Law; – บัญชี, ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียน,ภาษี

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00. หยุด เสาร์และอาทิตย์
21,23 จรัญสนิทวงศ์ 48
บางพลัด กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณสิปวรรณ
082-3229948

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

theme_placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

การประกอบธุรกิจการค้า อาจทำได้หลายรูปแบบทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว หรือการร่วมลงทุนเป็นกลุ่มคณะ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากแต่ละรูปแบบธุรกิจนั้น มีข้อกำหนดทางกฎหมาย การจัดทำบัญชี และการเสียภาษีอากร ที่แตกต่างกัน
เมื่อกิจการจัดตั้งธุรกิจแล้ว ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่จดทะเบียนไว้แต่เริ่มแรก กิจการจะต้องทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการ

แนะนำให้ธุรกิจมีรูปแบบกิจการที่เหมาะสม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคล่องตัวในการบริหารงาน ความเชื่อถือ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด สำนักงานฯให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ จนกระทั่งถึง จดเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ขอบเขตงาน

 • จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า
 • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น
  • แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ
  • เพิ่มทุน ลดทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  • ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
  • เพิ่ม ลด สาขา
  • เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล
 • จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร
 • ขอใบอนุญาตกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • ขอชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย
 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน Visa และ Work permit
 • ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน
 • สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม
 • สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของการจดทะเบียน