สำนักงานบัญชีและกฎหมาย "เพื่อน" :: Friend Accountancy&Law; – บัญชี, ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียน,ภาษี

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00. หยุด เสาร์และอาทิตย์
21,23 จรัญสนิทวงศ์ 48
บางพลัด กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณสิปวรรณ
082-3229948

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

theme_placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

บริการ

ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big Four)

ขอบเขตงาน

  • ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่
  • เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงความบกพร่องของการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตหรือความผิดพลาด
  • ในการดำเนินงานภายในองค์กร, เสนอแนะการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจสอบบัญชี