หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
  บัญชี และภาษีอากร
  ตรวจสอบบัญชี
  ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร
  จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
 

 

 
บริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
      นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องยื่นแบบภงด.1 ทุกเดือน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) หากรายได้ลูกจ้างถึงเกณฑ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
บริการ
 
       ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม ตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นประกันสังคม จนกระทั่งถึงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือน และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและกรมแรงงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด
 
ขอบเขตงาน
 

จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) รายเดือน และนำส่งภาษี ต่อกรมสรรพากร

ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

จัดทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) รายเดือน และส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม

จัดทำเอกสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เช่น

   - แจ้งการเข้าทำงานใหม่ของผู้ประกันตน

   - แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง และผู้ประกันตน

   - แจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน

   - ขอบัตรประกันสังคม

ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

เข้าชี้แจง และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

จัดทำเอกสารตรวจประกันสังคมและกรมแรงงาน เช่น แบบแสดงสภาพการจ้างงาน ข้อบังคับการทำงาน ทะเบียนพนักงาน ฯลฯ

 
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
       สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านส่งรายละเอียดอัตราค่าจ้าง และการเข้า- ออกของพนักงาน มาให้แก่สำนักงานฯ หลังจากที่สำนักงานฯได้รับเอกสาร จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล
       สำนักงานฯ จะจัดเตรียมแบบภงด. 1 และเอกสารนำส่งประกันสังคม จัดส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ และชำระเงินสมทบฯและภาษี เพื่อสำนักงานฯจักนำส่งหน่วยงานราชการต่อไป
       สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน เพื่อเป็นเอกสารลงบัญชีต่อไป
 


 

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: