Home About Us Knowledge Jobs Contact Us Links  
Home > Jobs
 
 

 

สมัครงาน
 
      สำนักงานฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรแก่หลากหลายประเภทธุรกิจ ท่านจะได้รับความรู้ ความท้าทาย ในบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น มีความร่วมมือกันเป็นทีม สำนักงานฯให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในการทำงาน, การพัฒนาความรู้ของบุคลากร  มีการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ
 
 
 
ตำแหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล Part-time  (ด่วน)

อัตรา หลายอัตรา และตลอดทุกช่วงเวลา
คุณสมบัติ
 
หญิง/ชาย
กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา สาขาใดก็ได้
มีความสามารถในการป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ 
หากกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาสาขาบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอบเขตงาน
 
บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 
 
ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานบัญชี

อัตรา หลายอัตรา
คุณสมบัติ
 
หญิง/ชาย อายุ 28-35 ปี
จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ขอบเขตงาน
 
ตรวจสอบการลงบัญชี และการนำส่งภาษี รายเดือน
ตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน
ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 
 
 

  

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

อัตรา หลายอัตรา
คุณสมบัติ
 
หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอบเขตงาน
          ลงบัญชีรายเดือน
          ยื่นแบบนำส่งภาษี
          จัดทำงบการเงิน

  

เอกสาร

 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
วิธีสมัครงาน

 
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานฯ โดยติดต่อแผนกบุคคล
หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะจัดสอบข้อเขียน และนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
Friend Accountancy and Law 21,23 Jaransanitwong Rd. Soi 48 Bangyeekan, Bangplat Bangkok 10700
Tel. 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 Fax. 02-4349516 Email: