ธุรกิจมีหน้าที่ด้านบัญชีอย่างไรบ้าง
 
 
เมื่อคุณเริ่มกิจการของคุณแล้ว คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดทำบัญชีพร้อมทั้งจัดส่งบัญชีนั้น ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี
 
 
 
 

 

เมื่อคุณเริ่มกิจการของคุณแล้ว คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดทำบัญชีพร้อมทั้งจัดส่งบัญชีนั้น ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี

กิจการของคุณต้องทำบัญชีหรือไม่

ลักษณะของกิจการที่ต้องจัดทำบัญชี ได้แก่
- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเริ่มทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

- นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรและสถานประกอบธุรกิจเป็นประจำ (กิจการที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ มีที่ตั้งถาวร มีพนักงานประจำและมีรายได้ เช่น สาขา หรือโชว์รูม) ต้องเริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่เริ่มต้นดำเนินกิจการ

- บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนสามัญเฉพาะที่รัฐมนตรีกำหนดให้ทำบัญชี ได้แก่
1. ธุรกิจผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก เทปเพลง ซีดี วีดีโอ
2. ธุรกิจโรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

คุณทำบัญชีเองได้หรือไม่
ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติการเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมทะเบียนการค้า จัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดตามประเภทของกิจการ ทั้งนี้ งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) และต้องจัดส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี