การจ้างงาน
 
 
เมื่อมีลูกจ้าง นายจ้างต้องปฎิบัติอย่างไร
 
 
 
 

เมื่อคุณเป็นผู้ว่าจ้าง คุณมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ดังนี้

จดทะเบียนประกันสังคม
หากคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างและลูกจ้างจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกันตน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างอย่างไร
หากคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้คุณจะต้องดูแลลูกจ้างของคุณให้มีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี และจ่ายค่าแรงลูกจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดที่กิจการคุณตั้งอยู่นายจ้างสามารถขอรับบริการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกลูกจ้างของคุณเพื่อเตรียมเข้าทำงานหรือยกระดับฝีมือได้อีกด้วย

การขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว
ในกรณีที่คนต่างด้าวยังไม่ได้อยู่ในประเทศไทย นายจ้างจะต้องยื่นขอใบอนุญาตกับสำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ถึงจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้หากคนต่างด้าวที่คุณจะจ้างอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานคุณจะต้องขอขึ้นทะเบียนแรงงานกับสำนักจัดหางานในพื้นที่ของคุณ

คุณมีลูกจ้างถึง 100 คนหรือไม่
หากคุณมีลูกจ้างครบ 100 คน คุณจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดอบรมฝีมือแรงงาน ร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมดทุกปี