ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีสรรพภาษีสามิต,ภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา /นิติบุคคล
สำหรับบุคคลธรรมดาต้องแสดงรายการภาษีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับนิติบุคคลต้องแสดงรายการภายใน 150 วัน ตั้งแต่วันปิดรอบบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
หากมีรายรับจากการให้บริการหรือการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
หากกิจการมีรายรับจากการให้บริการหรือการขายสินค้าและได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี บุคคลนั้นสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้แล้ว มาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระได้

ภาษีสรรพสามิต
เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ ผู้นำเข้าสินค้าและบริการบางประเภท เช่น สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและศีลธรรม เป็นต้น

ภาษีท้องถิ่น
คุณจะต้องจ่ายภาษีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากกิจการของคุณเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในกรณีที่กิจการของคุณมีรายได้จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ให้เช่า

ภาษีบำรุงท้องที่
เจ้าของที่ดินต้องจ่ายภาษีเพื่อนบำรุงท้องที่ตามอันตาภาษีที่กำหนด

ภาษีป้าย
เก็บภาษีจากเจ้าของป้ายซึ่งแสดงชื่อไว้ในบริเวณด้านหน้าของอาคาร หรือในสถานที่สาธารณะเพื่อโฆษณาหารายได้ตามขนาดของป้ายและภาษีที่ใช้