หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชี และภาษีอากร
  ตรวจสอบบัญชี
  ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร
  จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
 

 

 
บริการจดทะเบียนธุรกิจ และขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ
 
      การประกอบธุรกิจการค้า อาจทำได้หลายรูปแบบทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว หรือการร่วมลงทุนเป็นกลุ่มคณะ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากแต่ละรูปแบบธุรกิจนั้น มีข้อกำหนดทางกฎหมาย การจัดทำบัญชี และการเสียภาษีอากร ที่แตกต่างกัน
      เมื่อกิจการจัดตั้งธุรกิจแล้ว ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่จดทะเบียนไว้แต่เริ่มแรก กิจการจะต้องทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

บริการ
 
      แนะนำให้ธุรกิจมีรูปแบบกิจการที่เหมาะสม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคล่องตัวในการบริหารงาน ความเชื่อถือ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด สำนักงานฯให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ จนกระทั่งถึง จดเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
 
ขอบเขตงาน
 

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า

จดทะเบียนบริษัท  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น

   - แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ

   - เพิ่มทุน ลดทุน

   - แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

   - ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

   - เพิ่ม ลด สาขา

   - เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล

จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร

ขอใบอนุญาตกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ขอชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน Visa และ  Work permit

ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ

 
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 

ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน

สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม

สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน

   
  อัตราค่าบริการ
   
  ค่าบริการขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของการจดทะเบียน

   

  ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าของลูกค้า (บางส่วน) ที่ใช้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักงาน    

     

  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า>


   

   
   
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
  21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: