หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > ตรวจสอบบัญชี
  บัญชี และภาษีอากร
  ตรวจสอบบัญชี
  ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร
  จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
 

ตรวจสอบบัญชี 
 
       นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

 

บริการ

       ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big Four)

 

ขอบเขตงาน

ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่

เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร

เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงความบกพร่องของการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตหรือความผิดพลาด

  ในการดำเนินงานภายในองค์กร, เสนอแนะการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ฯลฯ

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจสอบบัญชี

 

 

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: