สำนักงานบัญชีและกฎหมาย "เพื่อน" :: Friend Accountancy&Law; – บัญชี, ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียน,ภาษี

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00. หยุด เสาร์และอาทิตย์
21,23 จรัญสนิทวงศ์ 48
บางพลัด กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณสิปวรรณ
082-3229948

บริการ

บริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม

ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม ตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นประกันสังคม จนกระทั่งถึงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือน และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและกรมแรงงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

read more

BUSINESS COMMUNICATION SKILLS. INFINITE POSSIBILITIES. ENDLESS OPPORTUNITIES.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี สำนักงานฯมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทำบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการงานด้านประกันสังคม โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานฯ เข้าใจลักษณะธุรกิจ และปัญหาด้านบัญชีและภาษีที่ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญเป็นอย่างดี สำนักงานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้บริการที่ประทับใจ ใส่ใจในธุรกิจของท่าน เสมือนเป็นธุรกิจของเรา เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจสูงสุด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานฯได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO รับรองว่ามีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า เป็นต้น
  2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร เป็นต้น
  3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น
  4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

เนื่องจากระยะเวลากว่าที่เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดทะเบียนใช้ระยะเวลานาน ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจจำเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายการค้านั้นในช่วงระยะเวลาที่เครื่องหมายการค้านั้นยังไม่ได้อนุมัติให้จดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอมั่นใจในระดับหนึ่งว่า เครื่องหมายการค้านั้น จะไม่ถูกฟ้องร้องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และมีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องหมายการค้านั้น จะได้รับการจดทะเบียน ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

  • ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่งเฉพาะ หรือลักษณะต้องห้าม ของเครื่องหมายการค้านั้นกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
  • จัดเตรียมคำขอ เพื่อยื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบคำขอแล้ว (ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ) นายทะเบียนจะแจ้งอนุมัติให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข หากเครื่องหมายการค้านั้นมีข้อบกพร่อง โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการปฏิเสธ คำขอดังกล่าว จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากผู้ยื่นคำขอยังคงต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้านั้น และยื่นคำขอใหม่ ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 8 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งนายทะเบียนจะแจ้งผลการตรวจสอบอีกครั้ง

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากว่า 30 ปี เรามั่นใจว่าขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เราทำให้แก่ท่านนั้น จะทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการจดทะเบียน เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนจนกว่าเครื่องหมายการค้าของท่านจะได้รับการจดทะเบียน

หากเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้รับการปฏิเสธ จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 8 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

ความรู้ และข่าวสาร

จุดเด่นของเรา

สโลแกน

  • Different Demos with Real Content
  • Advanced Portfolio with Case Studies
  • 24/7 Support with Live Chat