หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > บริการและภาษีอากร
  บัญชี และภาษีอากร
  ตรวจสอบบัญชี
  ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร
  จดทะเบียนธุรกิจ
  บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
 
 

บัญชีและภาษีอากร
 
       บุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงิน และยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด   นอกจากนี้กรมสรรพากรยังกำหนดให้กิจการจักต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้อย่างน้อย 5 ปีเพื่อการตรวจสอบ   หากกิจการไม่มีการ
จัดทำบัญชีที่ดี กิจการอาจโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตลอดช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

บริการ
        
         บริการงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี  ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, บันเทิง, โรงแรม, โรงงานพลาสติก, สิ่งทอ, สิ่งพิมพ์, นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง,ขนส่ง ฯลฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาด้านภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งที่พึ่งจัดตั้งใหม่ และกำลังดำเนินการ

 

บุคคลธรรมดา

จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

    - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)

สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

จัดทำบัญชีคุมสินค้า

ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

 

นิติบุคคล

จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                                                                     

    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,ภ.ง.ด. 53)

    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)

สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดทำบัญชีคุมสินค้า

ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

 

ขั้นตอนการให้บริการ

ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ โดยสำนักงานฯจะจัดส่งพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน

   เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างเป็นปัจจุบันเสมอ

จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร

จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)

จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงานราชการ (สำหรับนิติบุคคล)

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับประเภทการค้าของธุรกิจ, ความซับซ้อนของรายการบัญชี , ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

 

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: info@friendaccountancy.com